Súhlas na výrub stromov | Arboristika - Parkservis

Súhlas na výrub stromov

Aj na vlastnom pozemku potrebujete pre výrub niektorých stromov povolenie. Pomôžeme vám s ním a poradíme vám, aký dôvod je potrebné do žiadosti napísať.

Čo hovorí zákon?

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Výrub drevín je možné uskutočniť len počas obdobia medzi 01. 10. a 31. 03. Mimo tohto obdobia je možné výrub uskutočniť len vtedy, ak strom predstavuje vážne riziko. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

 

Ako postupovať:

 • Oslovte nás so žiadosťou, že si nie ste istí, či sú vaše stromy bezpečné, a v dobrom stave. Po obhliadke vám povieme, či ich stačí ošetriť, alebo je nutné ich spíliť. Máme na mysli najmä
 • väčšie stromy, ihličnaté stromy, alebo stromy v ťažko prístupnom teréne, na ktoré by ste si svojpomocne netrúfli, a ktoré ani svojpomocne neodporúčame ošetrovať či spíliť.
 • Ak je strom potrebné spíliť, musíte si podať žiadosť na mestskom alebo obecnom úrade, na ktorého katastrálnom území tento strom rastie. Ak si nie ste istí, či na váš strom potrebujete povolenie, my vám to počas obhliadky povieme.
 • Do žiadosti musíte uviesť aj špecifikáciu stromu, ktorý chcete spíliť. Treba uviesť obvod jeho kmeňa, druh, zdravotný stav a tiež odôvodniť, prečo ho žiadate spíliť. Práve s týmto odôvodnením vám ako odborníci vieme pomôcť, prípadne vytvoriť aj posudok na zdravotný stav stromu.
 • Orgány ochrany prírody vám môžu nariadiť aj náhradnú výsadbu ako kompenzáciu za vyrúbaný strom. Pokiaľ si necháte strom spíliť v našej réžii, vieme vám poradiť aký nový druh by bolo vhodné zasadiť a kam.
Potrebujete spíliť strom? Volajte 0902 826 488

 

Dobrá rada na záver: neriskujte pokuty za výrub

Výrub bez súhlasu môže byť aj pokutovaný. Možno si poviete: môj dvor, moje pravidlá. No nikdy neviete, kto si všimol, že ste na záhrade odstránili staršie stromy, alebo hodnotné stromy. Pokuty sa pohybujú v rozmedzí od sto eur a viac. Po presiahnutí istej sumy už môže byť výrub klasifikovaný ako trestný čin, či priestupok. Neriskujte preto zbytočne.

Referencie


Pavol Kuliha Parkservis

Moravská 1878/40
020 01 Púchov

Tel: 0902 826 488
E-mail: parkservis@parkservis.sk